Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
  Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
 • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 1. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering

 2. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden

 3. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten.

 4. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is zoals het opstellen van het individueel dieetvoorschrift.

 5. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.

 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de patiënt/cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.

 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiëntverzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

 8. Verhindering
  Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Indien u een afspraak heeft op maandag dan meld u uiterlijk vrijdagmiddag voor 16.30u de afspraak af. Een afspraak vallend op de 1e werkdag na een officiële feestdag meld u uiterlijk de laatste werkdag 16.30u voor de feestdag af. Neem in ieder geval altijd contact op, ook als u op de dag zelf onverwachts verhinderd bent, zodat er in overleg een oplossing gevonden kan worden om onnodige kosten voor u te voorkomen.
  Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

 9. Tarieven
  Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
  In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
  Roeleven, Voedings-& Dieetadvies hanteert voor basisverzekering en aanvullende verzekering de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
  Als vergoeding via de verzekeraar niet of niet meer mogelijk is worden marktconforme tarieven gerekend.
  Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de website pagina Tarieven, of navragen bij uw diëtist. 

 10. Beëindigen behandeling
  De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling en declaraties
  In vervolg op het genoemde in artikel 8, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, dit kan direct bij levering van de dienst(en) of met een betalingstermijn van 30 dagen.

 2. Uitblijven van betaling
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 3. Incasso
  De diëtist is in het hierboven onder artikel 2 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
  In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

 5. Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 6. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 7. Klachten
  Roeleven, Voedings-& Dieetadvies doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
  Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Roeleven, Voedings-& Dieetadvies.
  Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici,
  via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.
  Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030-3100929 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

 8. Wijzigingen algemene voorwaarden
  Roeleven, Voedings-& Dieetadvies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De meest recente en daarmee geldige versie zullen we altijd direct op onze website plaatsen.

Deze voorwaarden zijn in werking per 1 januari 2020

Contactinformatie

Praktijkadres:

Sint Jorisweg 2
Gebouw 'Doel'
2612 GA  Delft

Telefoon:

06-44484654

E-mail:

info@dietistroeleven.nl

Consult op afspraak